Disclaimer en Privacy

Disclaimer

 • In deze disclaimer wordt verstaan onder:
  • gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
  • u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de website gebruikt;
  • de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
  • schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.
 • Het onderstaande is van toepassing op de gehele website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 • Hub010 spant er zich voor in de inhoud van de website regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
 • Hub010 verschaft de inhoud van de website in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
 • Hub010 is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen.
 • Hub010 mag de inhoud van de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment (laten) veranderen of laten vervallen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Hub010 is niet aansprakelijk voor de gevolgen van mutaties.
 • Hub010 is niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de website gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.
 • Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.
 • Hub010 behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webiste te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan hub010 de toegang tot de website monitoren.
 • U zal Hub010, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van de website beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de website, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.
  Alle rechten voorbehouden.

Privacy statement

Deze verklaring geeft informatie over hoe wij als bedrijf omgaan met persoonsgegevens die in het kader van de werkzaamheden en dienstverlening worden verwerkt. Hub010 verwerkt uw persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden privacy belangrijk en gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Toepasselijkheid

Deze verklaring is van toepassing op de verwerking van:

 • de door medewerkers, opdrachtgevers, klanten en stakeholders verstrekte persoonlijke informatie en
 • data verkregen naar aanleiding van uw bezoek aan en gebruik van onze website.

Verwerking van uw gegevens

Hub010 houdt klantgegevens bij waarin ook Persoonsgegevens van andere relaties worden vastgelegd. Hub010 is een logistieke dienstverlener en levert goederen af bij klanten van opdrachtgevers. Voor deze logistieke dienstverlening hebben we de beschikking over Persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres) om de goederen op een werkbare manier af te leveren. Hub010 maakt van tijd tot tijd om diverse redenen gebruik van diensten van derden. Financiële data en Persoonsgegevens worden vastgelegd om de gevraagde dienst te kunnen verlenen. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U kunt op elk moment inzage vragen in de Persoonsgegevens die wij over u hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de administratie van Hub010: 085-0532 700. Hub010 is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij u informatie mogen verstrekken over uw persoonlijke gegevens in onze administratie. U kunt ook een verzoek indienen per brief, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een veilige kopie van een geldig legitimatiebewijs, gericht aan de administratie van Hub010, BIjlstraat 2, 3087 AA te Rotterdam.

E-mail

Wanneer u als stakeholder uw e-mailadres aan ons heeft verstrekt, wordt u per e-mail geïnformeerd om u op de hoogte te brengen van onze werkzaamheden. Wij maken bij het verzenden van e-mailnieuwsbrieven gebruik van een systeem waarbij inzicht wordt verkregen over de wijze waarop deze e-mails worden geopend. Ook kan bekeken worden of links in onze e-mail worden aangeklikt. Op deze wijze kunnen wij onze informatievoorziening verder optimaliseren en beter afstemmen op uw interesses.

Afmelden e-mail nieuwsbrieven of actienetwerken

Wilt u minder of geen berichten meer van ons ontvangen? Dan kunt u zich op elk moment afmelden bij de administratie van Hub010, 085-0532 700, of bij elektronische berichten via een afmeldlink of elektronische reactie.

Beveiliging

Hub010 heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier is geborgd dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die deze nodig hebben voor het uitoefenen van hun functie en dat deze gegevens alleen gebruikt worden voor de doeleinden waarvoor deze zijn verkregen.

Vragen over privacybeleid

Hub010 houdt het recht het privacybeleid te wijzigen. Als u vragen heeft over dit beleid, neem dan contact met ons op. Zie ook de contactgegevens aan het eind van dit document.

Contactgegevens

Onze contactgegevens voor vragen, opmerkingen en/of klachten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens zijn:

Hub010

t.a.v. AVG
Bijlstraat 2
3087AA Rotterdam

Scroll naar boven